نانو تیوب کربن

فروشنده بهترین کربن نانو تیوب

کربن نانو تیوب نوعی محصول پر فروش در سال های اخیر بوده است. کربن همیشه بین مواد با ارزش ما جای گرفته است و همیشه ارزش بالایی در میان محصولات اولیه داشته است. ای

فروشنده نانو تیوب کربن چند دیواره

نانو تیوب کربن چند دیواره (به انگلیسی CNT) نوعی آندروتریک کربن است که به خانواده فولرن ها تعلق دارد. آنها از یک یا چند ورقه اتم کربن بر روی خود تشکیل شده اند که