Tag - تولید نانو ویسکر سلولز

تولید عمده نانو ویسکر سلولز

مواد نانو ویسکر سلولز، از الیاف سلولزی با داشتن عرضی در محدوده نانو متر می باشد که منحصر به فرد بوده و دارای موادی قوی و مهم می باشد که دارای ویژگی های خاصی ا