Tag - فروشنده نانو کربن

فروشنده نانو تیوب کربن چند دیواره

نانو تیوب کربن چند دیواره (به انگلیسی CNT) نوعی آندروتریک کربن است که به خانواده فولرن ها تعلق دارد. آنها از یک یا چند ورقه اتم کربن بر روی خود تشکیل شده اند که