Tag - کلات آهن خضراء

صادرات نانو کود کلات آهن خضراء

نانو کود کلات آهن خضراء به عنوان یکی از کالا های صادراتی در حجم مشخص به عنوان مناطق دنیا ارسال می گردد و در این زمینه کشورهای طرف قرارداد، قادر به تامین نیازهای