نانو لوله های کربنی

نانو لوله های کربنی


Project Description

نانو لوله های کربنی در واقع استوانه هایی از صفحات کربن هستند. قطر نانو لوله ها باید زیر ۱۰۰ نانو باشد تا به آنها عنوان نانو لوله اطلاق شود. طول نانو لوله ها می تواند تا چندین میکرون برسد. نانو لوله ها در انواع عاملدار و ساده تولید می شوند. از نانو لوله های عاملدار می توان به موارد زیر اشاره کرد.

نانو لوله کربنی با عامل کربوکسیل mwcnt-cooh

نانو لوله کربنی با عامل هیدروکسیل mwcnt-oh

نانو لوله کربنی با عامل آمین mwcnt-NH2

نانو لوله کربنی می توانند تک دیواره SWCNT یا چند دیواره MWCNT نیز باشند. که هر دارای نوع ساده و عاملدار هستند.

تماس بگیرید