مشخصات نانو لوله های کربنی چند دیواره

مشخصات نانو لوله های کربنی چند دیواره


Project Description

نانو لوله های کربنی چند دیواره، نانولوله های کربنی چند جداره، نانو لوله های کربنی چند لایه، نانو لوله های کربن چند جداره، قیمت نانولوله های کربنی چند جداره، با بهترین کیفیت

نانو لوله های کربنی

نانو لوله های کربنی چند جداره ساده

خلوص:> 95 wt٪ (نانولوله های کربنی) (از TGA و TEM)
(محتوای کربن) > 97 wt٪
قطر خارجی: ۲۰-۳۰ نانومتر (از HRTEM، رامان)
قطر داخلی: ۵-۱۰ نانومتر
طول نانو لوله: ۱۰-۳۰ میکرومتر (TEM)
سطح ویژه:> 110 m2/g) BET)
رنگ: سیاه
خاکستر: < 1.5% wt (از TGA)
هدایت الکتریکی:> 100 s/cm
چگالی بالک: ۰٫۲۸ g/cm3
چگالی واقعی: ~ ۲٫۱ g/cm3
روش تولید نانولوله های کربنی چند دیواره (MWNTs، MWCNTs): رسوب دهی شیمیایی از فار بخار (CVD)

کاربرد نانولوله های کربنی چند جداره

کاربردهای بالقوه نانولوله های کربنی عبارتند از: (۱) افزودنی ها در پلیمرها؛ (۲) کاتالیزورها؛ (۳) فرستنده های الکترونی میدان برای عناصر روشنایی پرتو کاتدی؛ (۴) پانل صفحه نمایش؛ (۵) لوله های تخلیه گاز در شبکه های مخابراتی؛ (۶) جذب و محافظت از موج الکترومغناطیسی؛ (۷) تبدیل انرژی؛ (۸) آند باتری لیتیوم؛ (۹) ذخیره سازی هیدروژن؛ (۱۰) کامپوزیت های نانولوله (با پر کردن یا پوشش)؛ (۱۱) نانو پروب برای STM، AFM و EFM؛ (۱۲) نانولیتوگرافی؛ (۱۳) نانو الکترود؛ (۱۴) تحویل دارو؛ (۱۵) سنسورها؛ (۱۶) تقویت کننده در کامپوزیت ها؛ (۱۷) ابرخازن.

mwcnt-oh 20-30

نانو لوله های کربنی چند جداره عاملدار شده با هیدروکسید OH

خلوص:> 95 wt٪ (نانولوله های کربنی) (از TGA و TEM)
(محتوای کربن) > 97 wt٪
محتوای هیدروکسید: ۱٫۷ %wt (بدست آمده از XPS و عیارگیری)
قطر خارجی: ۲۰-۳۰ نانومتر (از HRTEM، رامان)
قطر داخلی: ۵-۱۰ نانومتر
طول: ۱۰-۳۰ میکرومتر (TEM)
سطح ویژه:> 110 m2/g یا (BET)
رنگ: سیاه
خاکستر: <1.5 %wt (از TGA)
هدایت الکتریکی:> 100 s/cm
چگالی بالک: ۰٫۲۸ g/cm3
چگالی واقعی: ~ ۲٫۱ g/cm3
روش تولید: CVD

mwcnt-cooh

نانولوله های کربنی چند دیواره با عامل کربوکسیل COOH

خلوص: نانولوله های کربنی> 99 wt٪
نانولوله های چند جداره> 98wt٪ (از TGA & TEM)
محتوی کربوکسیل: ۲٫۷۳ wt٪ (بدست آمده از XPS و عیارگیری)
قطر خارجی: ۲۰-۳۰ نانومتر (از HRTEM، رامان)
قطر داخلی: ۵-۱۰ نانومتر
طول: ۱۰-۳۰ میکرومتر (TEM)
سطح ویژه:> 110 m2/g یا (BET)
رنگ: سیاه
خاکستر: <1.5 wt٪ (از TGA)
هدایت الکتریکی:> 100 s/cm
چگالی بالک: ۰٫۲۸ g/cm3
چگالی واقعی: ~ ۲٫۱ g/cm3


تماس بگیرید