نانو ذرات

نانو ذرات دسته ای  از نانو مواد هستند که سه تا از ابعاد آنها اندازه ای کمتر از 100 نانو متر دارد. انواع نانو ذرات شامل فلزات، اکسیدهای فلزی، نانو کربن ها و ترکیبات مختلف می شود که با روشهای گوناگون شیمیایی و فیزیکی سنتز می شوند.

تماس بگیرید